Политика при връщане на стока

ПОЛИТИКА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Чл. 1. (1) Потребителят(клиентът) на INFINITY.e.bg има право в тридневен срок да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, считано от датата на:

1. Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме първата стока;

Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на клиентът-потребител или по негова индивидуална поръчка;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Клиентът-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си по телефон или е-мейл. Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.

(5) При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Клиентът-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоките или докато Клиентът-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

3. Клиентът-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 3 дни, считано от датата, на която Клиентът-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 3-дневния срок.

4. При упражнено право на отказ от договора Клиентът-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

(6) Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.
(7) При несъответствие на стоката с договора за продажба Клиентът-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

(8) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 1 месец след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката.

(9) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време на специалния е-мейл на INFINITY.e.bg. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази на сайта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(10) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Клиентът-потребител. Той не дължи разходи за експедиране на стоката и не трябва да понася значителни неудобства.

(11) В случай, че рекламацията е основателна Клиентът-потребител може да избере нова стока, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение със стоката.

(12) Подмяната на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията.

(13) След изтичането на едномесечния срок по ал. 12 на този член Клиентът-потребител има право да развали договора за продажба и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Клиентът-потребител сума, когато след като е удовлетворил до две негови рекламации за една и съща стока,

(14) Клиентът-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

(15) Клиентът-потребител може да упражни правото си по ал. 8 – ал. 14 на този член в срок до дедна година, считано от доставянето на стоката, но не по-късно от 7 дни от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Доставчика и Клиентът-потребител за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по по ал. 8 – ал. 14 на този член не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по настоящата алинея.

Надяваме се на взаимно разбирателство при решаването на всички възможни проблеми.